گوگیر

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهگوگیر - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
گوگیر پسته

گوگیر

این دستگاه در خط فرآوری پسته مورد استفاده قرار میگیرد.کار این دستگاه جداسازی پسته های بدون پوست از پسته های پوست دار کامل و نیمه پوست دار(گو)می باشد.

گوگیر