پوک گیر بادی

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهپوک گیر بادی - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
پوک گیر بادی

پوک گیر بادی

این دستگاه به وسیله جریان هوا پسته های پوک و همچنین آشغال هایی از قبیل پوست،خرده خوشه ها را از پسته سنگین جدا نموده وبه خارج از دستگاه منتقل میکند.

پوک گیر بادی