پوکگیر نواری

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهپوکگیر نواری - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
پوک گیر بادی

پوکگیر نواری

این دستگاه به وسیله جریان هوا پسته های پوک و همچنین آشغال هایی از قبیل پوست،خرده خوشه ها را از پسته سنگین جدا نموده وبه خارج از دستگاه منتقل میکند.

پوکگیر نواری