واگن پسته پاش بزرگ

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهواگن پسته پاش بزرگ - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
واگن پسته پاش

واگن پسته پاش بزرگ

برای حمل پسته در خط فرآوری استفاده میشود.این واگن ها جهت سهولت دارای مکانیزم تخلیه دستی پسته می باشند.

جهت دیدن واگن پسته پاش ۴چرخ و واگن پسته پاش کوچک روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

واگن پسته پاش بزرگ