حوض تفکیک و شستشوی پسته


پسته ها بعد از دستگاه نخاله گیر وارد حوض شست و شو می شودند در این مرحله بعد از شست وشوی پسته ،پسته از نظر درصد مغز تفکیک می شود و به طور مجزا از سه خروجی دستگاه به ترتیب پسته پوک یا بدون مغز (با وزن مغز زیر 10 گرم) پسته روی ابی(شامل پسته های نیم رسیده) و پسته رسیده خارج می شوند در 2 مدل خاص حوض تفکیک و شستشوی پسته تمام خطی درصد قابل توجهی از اب داخل پوست پسته و ضایعاتی اعم از چوب و خوشه ایی که به اشتباه وارد خط شده اند از خط فراوری پسته خارج می شود تا دستگاه رطوبت گیر بازده ایی بیشتری پیدا کند.
حوض تفکیک و شستشوی پسته

حوض شست و شو تمام خطی

حوض شست و شو تمام خطی
حوض تفکیک و شستشوی پسته

حوض شست و شو ساده پسته

حوض شست و شو ساده پسته
حوض تفکیک و شستشوی پسته

حوض شست و شو تیپ ۲

حوض شست و شو تیپ ۲
حوض تفکیک و شستشوی پسته

حوض شست و شو تیپ ۱

حوض شست و شو تیپ ۱