تماس باما

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته تماس باما - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته

تماس باما

رفسنجان، بلوار زائر، ميدان امام رضا، سه راه عباس آباد حاجی، صنايع فلزی اخوان

تلفن: 34250066-034

فكس: 34252730-034