قیمت پسته

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهقیمت پسته - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
قیمت پسته
شهریور 14, 1396 karami

قیمت پسته

قیمت پسته سال 95 در رفسنجان

نوع پسته
قیمت خرید از کشاورز هرکیلوگرم(تومان)
قیمت فروش جزئی هرکیلوگرم(تومان)
قیمت فروش عمده هرکیلوگرم(تومان)
پسته اکبری انس 22-20 14000 43000 42000
پسته اکبری انس 24-22 38000 40000 39000
پسته اکبری انس 26-24 37000 39000 38000
پسته اکبری انس 28-26 35000 37000 36000
مغز پسته اکبری 55000 60000 58000
پسته کله قوچی انس22-20 36000 38000 37000
پسته کله قوچی انس 24-22 34000 36000 35000
پسته کله قوچی انس26-24 33500 35500 34500
پسته کله قوچی انس 28-26 33000 35000 34000
مغز پسته کله قوچی 53000 58000 56000
پسته فندقی انس 30-28 31000 33000 32000
پسته فندقی انس 32-30 30500 32500 31500
پسته فندقی انس 34-32 30000 32000 31000
پسته احمدآقایی انس 26-24 35000 37000 36000
پسته احمد آقای انس 28-26 34500 36000 35000
پسته احمد اقایی انس 30-28 33500 35500 34500